Villkår


1. OMRÅDET FOR DISSE GENERELLE VILKÅRENE

Disse generelle vilkårene gjelder for det digitale innholdet og underliggende tjenester tilknyttet Utklipp.no (i det følgende også omtalt samlet som ”nettstedet”). Ved å ta i bruk nettstedet samtykker du til disse generelle vilkårene.

2. RETTIGHETER

Utklipp har alle rettigheter til innhold som publiseres på nettstedet, dersom annet ikke uttrykkelig fremgår. Alle varemerker, logoer, kjennetegn, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter tilknyttet nettstedet tilhører Utklipp, om ikke annet er uttrykkelig fastsatt. Som bruker har du kun rett til å benytte nettstedet og materiale på nettstedet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut materiale fra nettstedet for private og ikke-kommersielle formål forutsatt at du respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Du kan ikke bruke materiale fra nettstedet for noen andre formål eller på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt. Utklipp forutsetter seg retten til på ethvert tidspunkt å trekke tilbake eventuelle forhåndssamtykker som er gitt.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER

Utklipp tar forbehold for at det kan forekomme feil og unøyaktigheter på nettstedet. Utklipp fraskriver seg ethvert ansvar for dette. Utklipp er heller ikke ansvarlig for tap som følge av nedetid eller andre tekniske problemer på nettstedet. Så langt tillatt etter gjeldende lovgivning fraskriver Utklipp seg ethvert ansvar for tap som følge av forhold tilknyttet nettstedet. Utklipp har ikke ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Utklipp er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

4. INNLEGG

Den enkelte bidragsyter har ansvaret for innholdet i innlegg som finnes på nettstedet. Utklipp har ikke noe ansvar for innholdet i innleggene.

5. LINKER

Nettstedet inneholder linker til informasjon og materiale på andre nettsteder. Utklipp har ikke noe ansvar for innholdet som finnes på slike linker.

6. MATERIALE DU SENDER INN

Ved å laste opp materiale og legge inn informasjon gir du Utklipp en ubetinget, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, overførbar og evigvarende rett til å utgi materialet på nettstedet, i ethvert format og på enhver plattform, både eksisterende og de som måtte utvikles i fremtiden. Utklipp gis videre rett til å foreta endringer i og redigere det mottatte materialet innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Ved å sende inn materiale til innestår du for å ha alle nødvendige rettigheter til det aktuelle materialet. Materiale som du ikke selv har rettigheter på, skal ikke publiseres på Utklipp. Du har som bidragsyter ansvar for ethvert økonomisk tap Utklipp lider som en følge av manglende rettigheter.

7. KOMMUNIKASJON

Dersom du deltar i kommunikasjon med andre brukere i tilknytning til nettstedet, oppfordrer Utklipp deg til å følge alminnelig god folkeskikk. Utklipp forbeholder seg retten til etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt, å fjerne innhold som Utklipp vurderer som støtende eller upassende på noen måte. Du kan holdes ansvarlig for din opptreden gjennom dine bidrag. Utklipp forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som Utklipp lider på grunn av upassende opptreden. Utklipp har ikke noe ansvar for innholdet eller noe av kommunikasjonen mellom brukere av nettstedet.

8. PERSONVERN

Brukere oppfordres til å være varsomme med å dele personlige opplysninger. Utklipp har ikke ansvar for personlige opplysninger som kan komme på avveie.

9. ENDRINGER AV DISSE GENERELLE VILKÅRENE

Utklipp kan revidere disse generelle vilkårene når forhold nødvendiggjør dette, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser de generelle vilkårene jevnlig når du besøker vårt nettsted.

10. INFORMASJONSKAPSLER

Utklipp benytter informasjonskapsler. Som bruker av Utklipp, aksepterer du at informasjonskapsler blir lagret på din visningsenhet.

11. HENVENDELSER

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss. Sist oppdatert 15.04.2015